fbpx

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále také jako „Obchodní podmínky“) se vztahují na prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shop) dostupného na internetové stránce www.kavovycukr.cz (dále také jako „E-shop“) provozovaného prodávajícím KOLIBRI s.r.o., se sídlem Žirovnická 3133/6, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 193 700 91 (dále také jako „Prodávající“).

1.2 Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy anebo s ní související (dále také jako „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále také jako „Kupující“) prostřednictvím E-shopu.

1.3 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávající, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je uzavírána v českém jazyce.

1.5 V Kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odlišná od Obchodních podmínek, přičemž odlišná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.6 Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.7 Zasláním objednávky a následným potvrzením na E-shopu Kupující stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET A OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

2.1 Na základě registrace Kupujícího provedené na E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále také jako „Uživatelský účet“). Kupující může také provádět objednávání zboží bez registrace přímo z E-shopu.

2.2 Při registraci na E-shopu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Pakliže Kupující přenechá třetí osobě do užívání Uživatelský účet, nenese Prodávající odpovědnost za zneužití Uživatelského účtu třetími osobami.

2.5 Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet a E-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7 Registrovaní Kupující mají na E-shopu po přihlášení ke svému Uživatelskému účtu přístup ke svým uzavřeným smlouvám. 2.8 Neregistrovaným Kupujícím bude uzavřená Kupní smlouva zaslána v elektronické podobě na požádání.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

3.3 Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby (ceny, která se zřetelem ke všem okolnostem, zejména obvyklým cenám zboží na trhu, nemůže být správná, když nedosahuje ani výrobních nákladů na zboží).

3.4 E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo ceny za dopravu zboží na adresu určenou Kupujícím. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.5 E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.6 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží, přičemž objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku E-shopu;

b) kontaktních údajích Kupujícího (jméno a příjmení, fakturační adresu, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu);

c) způsobu úhrady Kupní ceny zboží,

d) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a

e) nákladech spojených s dodáním zboží (vše dále společně také jako „Objednávka“).

3.7 Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávající kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávající považovány za správné. Prodávající potvrdí Kupujícímu obdržení Objednávky, a to na adresu elektronické pošty – e-mailu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále také jako „E-mail kupujícího“).

3.8 Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky Prodávajícího. Pokud Kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které Prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si Kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

3.9 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká až doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na e-mail kupujícího.

3.11 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

3.12 Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3.13 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.14 V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na e-mail kupujícího pozměněnou nabídku, s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.

3.15 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena, až potvrzením o přijetí nabídky Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.

3.16 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na E-shopu, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží, za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení přijetí Objednávky podle těchto Obchodních podmínek. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží na E-shopu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy.

3.17 Objednávky, které nebyly potvrzeny e-mailem, je možné zrušit. Pakliže Kupující bude chtít zrušit Objednávku po potvrzovacím e-mailu, bude nezbytné Odstoupit od Kupní smlouvy a postupovat dle čl. 6 Obchodních podmínek.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně platební kartou v platebním systému GoPay (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Master Card Electronic), přičemž tento způsob platby nepodléhá poplatkům;

b) dobírkou při doručení zboží při zaslání službou Zásilkovna s.r.o., přičemž tento způsob úhrady je zpoplatněn dle aktuálního ceníku této služby ze strany společnosti Zásilkovna s.r.o.

4.3 Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.8 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit Kupní cenu zboží předem.

4.4 V případě platby v hotovosti je Kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5 V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná ihned při platbě platební kartou, platebními tlačítky anebo dle pokynů uvedených Prodávajícím v případě platby prostřednictvím bankovního převodu.

4.6 Pracovním dnem se rozumí všechny dny s výjimkou soboty, neděle, státní svátky a ostatní svátky dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu ve znění pozdějších předpisů.

4.7 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.9) a dále pak v případě, kdy je Kupní cena vyšší než 5.000,- Kč, požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.8 Prodávající může vystavit různé slevové kupony s uvedením kódu, které je možno na Eshopu uplatnit i jinou osobou než Kupujícím. Výše finanční částky jakož i platnost je vždy písemně zaznamenána na konkrétním slevovém kuponu či reklamě.

4.9 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího nebo současně se zbožím.

4.10 Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od potvrzení Objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

5.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3 Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí či poškození tuto zásilku od dopravce nepřebere.

5.5 Přepravu a dodání zboží je možné realizovat těmito způsoby:

a) PPL kurýrem doručeným do Kupujícím určeného místa v České republice prostřednictvím PPL CZ s.r.o. za poplatek 99,- Kč vč. DPH;

b) balíkem doručovaným do Kupujícím určeného místa v České republice prostřednictvím České pošty za poplatek 110,- Kč vč. DPH;

c) zásilkou do Kupujícím určeného výdejního místa v České republice společnosti Zásilkovna s.r.o. za poplatek 59,- Kč vč. DPH;

d) PPL Parcelshop do Kupujícím určeného výdejního místa v České republice společnosti PPL CZ s.r.o. za poplatek 69,- Kč vč. DPH.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce:

a) zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu (např. gravírování);

b)zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. potraviny);

c) zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

d) zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. kosmetické výrobky jako jsou krémy aj., kdy dochází k jejich znehodnocení při styku s pokožkou).

6.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

6.3 Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávající odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující na adresu elektronické pošty Prodávající kafanek@kafanek.com, a to spolu s vyplněním formuláře „Odstoupení od Kupní smlouvy“ uvedeném na E-shopu Prodávajícího.

6.4 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 6.2 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávající. Zboží musí být nepoškozené, nepoužívané a neznehodnocené. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží vráceno Prodávající formou dobírky nebude Prodávajícím převzato a takové se nepovažuje za řádně vrácené Prodávajícímu.

6.5 Zboží je Kupující oprávněn vrátit:

a) prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o., kdy Kupující zboží zabalí a zanese na pobočku této společnosti a zadá kód pro vrácení, který obdržel od Prodávajícího; při vrácení peněz bude Kupujícímu odečten poplatek 100,- Kč za poštovné za vrácení zboží,

b) prostřednictvím české pošty, kdy Kupující zboží zabalí a odešle na adresu Prodávajícího – Žernovská 2915/16, Praha 10, 100 00,

c) osobně doručením zboží na adresu Prodávajícího – Žernovská 2915/16, Praha 10, 100 00.

6.6 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 (čtrnácti) dnů od přijetí nepoškozeného, nepoužívaného a neznehodnoceného vráceného zboží, a to bezhotovostně na účet Kupujícího uvedený ve formuláři „Odstoupení od Kupní smlouvy“. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

6.7 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

6.8 V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet, ze kterého Kupující uhradil kupní cenu anebo na účet určený Kupujícím.

6.9 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávající vrátit i poskytnutý dárek.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona.

7.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Práva z vadného plnění se vztahují pouze na zboží zakoupené Kupujícím u Prodávajícího. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží:

a) prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím;

d) nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4 Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou je zboží možné použít, znamená to, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (dále také jako „Záruční doba“).

7.5 Prodávající upozorňuje Kupujícího na to, že pokud si kupuje od Prodávající zboží oblečení anebo lůžkoviny, nošením, používáním a praním se opotřebovává a ztrácí tedy postupné své původní vlastnosti. Běžné potřebování v důsledku nošení není možné považovat za vadu zboží. O oblečení je potřeba pečovat v souladu s pokyny výrobce (tj. zejména prát zboží dle instrukcí a případně je nesušit v sušičce). Reklamace vad zboží způsobených nesprávným pečováním o zboží nebude uznána.

7.6 Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

7.7 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese e-mailové adrese kafanek@kafanek.com a na adrese Žernovská 2915/16, Praha 10, 100 00. 7.8 Pro rychlé vyřízení reklamace se Kupujícímu doporučuje kontaktovat Prodávající emailové adrese kafanek@kafanek.com a uvést následující údaje:

a) jméno a příjmení Kupujícího;

b) adresu Kupujícího, na kterou bylo zboží doručeno;

c) telefonní číslo Kupujícího;

d) e-mailovou adresu Kupujícího;

e) číslo objednávky, ve které bylo reklamované zboží objednáno;

f) číslo daňového dokladu/ faktury;

g) kopii daňového dokladu;

h) popis reklamovaného zboží a

ch) podrobný popis vady;

i) adresu, kam má být reklamované zboží zasláno zpět.

7.9 Pakliže bude uplatněné právo z vad uznáno za oprávněné, náleží Kupujícímu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však Kupující právo na náhradu do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.10 Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.11 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 Obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.12 Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.13 Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je také povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodávajícím k provedení opravy.

7.14 Prodávající informuje Kupujícího o přijetí uplatněného práva z vadného plnění do 3 (tří) dnů ode dne obdržení uplatněného práva, a to prostřednictvím e-mailu. Uplatněné právo z vadného plnění bude vyřízeno nejpozději do 30 (třiceti) dní ode dne obdržení uplatněného práva.

7.15 Prodávající zamítne uplatněné právo z vad mimo jiné, jednal-li Kupující v rozporu s návodem na použití zboží, pakliže je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti, uplatnil-li Kupující právo z vad po uplynutí zákonem stanovené lhůtě nebo po uplynutí Záruční doby. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

7.16 Pakliže bude uplatněné právo z vad Prodávající přijato a uznáno a zároveň se nebude jednat o podstatné porušení Kupní smlouvy, bude Kupujícímu nabídnuta sleva z Kupní ceny nebo dodáno nové zboží či vrácena Kupní cena.

7.17 Kupující je povinen si zboží, ke kterému bylo uplatněné právo z vadného plnění, popřípadě nové zboží vyzvednout nejpozději do 14 (čtrnácti dnů) ode dne doručení výzvy Prodávajícího

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé výše Kupní ceny za zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy kafanek@kafanek.com. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle prodávající na e-mail kupujícího.

8.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je také možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.

8.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

9. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1 Logo Prodávajícího jakožto i obchodní firma Prodávajícího je výhradním vlastnictvím Prodávajícího. Kupující není oprávněn bez písemně udělené licence logo a obchodní firmu Prodávajícího jakkoliv používat. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.2 Obsah E-shopu, kterými mohou mimo jiné být texty, fotografie, videa, obrázky, loga a další, jakožto i obsah souvisejících online i tištěných médiích jako jsou propagační letáky, inzerce atd. včetně programového vybavení E-shopu a těchto Obchodních podmínek, je chráněn autorskými právy Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy Prodávajícího a/nebo třetích osob.

9.3 Obsah nesmí být Kupujícím a uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen, ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na E-shopu.

9.4 Při porušení zákonných práv Prodávajícího vyplývajícího z práva duševního vlastnictví bude Prodávající postupovat zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, s Občanským zákoníkem a se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3 Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto Obchodní podmínky, Objednávka kupujícího a její přijetí ze strany Prodávajícího.

10.4 Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Žernovská 3089/22, Praha 10, 100 00, adresa elektronické pošty kafanek@kafanek.com, telefon +420 601 106 060.

Obchodní podmínky jsou platné od 20.6.2021

Moc Vám děkuji za vyplnění mého dotazníku.

Jako poděkování Vám na mail posílám
20% slevový kód na nákup v našem e-shopu:

kafankuju20

Pro jistotu se podívej i do spamu