fbpx

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále také jako „Zásady“) prodávajícího KOLIBRI s.r.o., se sídlem Žirovnická 3133/6, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 193 700 91 (dále také jako „Prodávající“) jako správce osobních údajů uživatele webových stránek www.kavovycukr.cz (dále také jako „E-shop“), tímto informují o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí při návštěvě E-shopu, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pakliže uživatel bude potřebovat níže uvedené vysvětlit, bude potřebovat poradit anebo projednat zpracování svých osobních údajů, může se na Prodávajícího, jakožto na správce osobních údajů, obrátit prostřednictvím e-mailové adresy kafanek@kafanek.com, popřípadě na poštovní adrese Žernovská 3089/22, Praha 10, 100 00.

1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednání zboží prostřednictvím E-shopu, budou uživatelé požádáni o vyplnění určitých osobních údajů o své osobě. Těmito údaji mohou být zejména:

a) jméno a příjmení uživatele;

b) obchodní firma uživatele;

c) adresa nebo sídlo uživatele;

d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo;

e) telefonní číslo;

f) e-mailová adresa;

g) oblíbené produkty, které uživatel označí jako oblíbené,

h) údaje o objednávkách,

i) nastavení newsletterů a členství ve věrnostních programech,

j) údaje související s provedením platby přes Gopay.

Na E-shopu nejsou uživatelé sledování, takže Prodávající získává jenom ty osobní údaje uživatelů, které Prodávajícímu výslovně uživatel sdělí.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A LICENCE KE ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje, které uživatelé E-shopu sdělí, zpracovává Prodávající, aby uživatelům bylo možné zaslat objednané zboží a realizovat tak závazek vyplývající z koupě zboží na E-shopu.

Právním důvodem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro účely realizace kupní smlouvy je smluvním požadavkem Prodávajícího a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření kupní smlouvy.

Dále pak Prodávající sbírá takové osobní údaje, aby uživatele bylo možné kontaktovat zpět a poskytnout mu tak informace, o které požádal. Právním důvodem ke zpracování v tomto případě je pak rovněž plnění smlouvy či oprávněný zájem. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vznesené dotazy nebo požadované informace uživatele jsou smluvním a oprávněným požadavkem Prodávajícího a jejich neposkytnutí může být důsledkem neposkytnutí odpovědi na vznesené dotazy uživatele.

Osobní údaje, které od uživatele Prodávající získává při každé návštěvě E-shopu nebo při každé Objednávce, jsou nezbytné pro využívání služeb, které uživatelům Prodávající nabízí na E-shopu a/nebo pro vyřizování Objednávky a jejími poskytovateli služeb. Tato činnost zahrnuje detekování podvodů na internetu týkajících se platebních prostředků, prevenci a vyřizování platebních nedostatků (a to včetně neuskutečněných plateb) a zachovávání práv Prodávajícího v rámci jeho obchodní činnosti.

Prodávající může rovněž shromažďovat statistické informace, aby se dozvěděl, jakým způsobem návštěvníci E-shop využívají (frekvence návštěv na jednotlivých stránkách E-shopu, prodejní statistiky, odkud návštěvníci na E-shop přicházejí atd.), a to v souvislosti s cookies dle čl. 7 Zásad uvedenými níže.

Informace týkající se Uživatelských účtu návštěvníků E-shopu si Prodávající uchovává a jsou určeny výhradně pro vnitřní potřebu, především za účelem provádění průzkumů trhu.

Dalším účelem uchování a zpracování osobních údajů uživatelů je plnění právních povinností. Pokud jsou osobní údaje uživatelů zpracovány Provozovatelem právě z tohoto důvodu, nemusí Provozovatel získat pro takové zpracování souhlas uživatelů. Na tomto právním základě zpracovává Provozovatel identifikační a kontaktní údaje uživatelů, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • zákona č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě,
 • zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

3. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Jméno, příjmení a e-mailovou adresu uživatele Prodávající zpracovává, aby uživatelům, kteří o to požádají, zasílal Prodávající obchodní sdělení (newslettery). Zasíláním obchodních sdělení se rozumí informování uživatele o akcích, událostech, publikacích nebo službách, které Prodávající poskytuje, a které by uživatele mohly zajímat, a to prostřednictvím uživatelem zadané e-mailové adresy. Tyto obchodní sdělení Prodávající zasílá pouze svým klientům na základě oprávněného zájmu nebo po uděleném souhlasu se zasíláním takovýchto obchodních sdělení.

Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení může uživatel kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na jiné vzájemné vztahy mezi Prodávajícím a uživatelem. Odhlášení odběru obchodního sdělení je možné učinit prostřednictvím odkazu s názvem „Odhlásit odběr obchodních sdělení“ uvedeném v zápatí e-mailu obsahujícího obchodní sdělení. Dále pak je možné odběr odhlásit prostřednictvím e-mailu s příslušnou žádostí odeslaným na adresu kafanek@kafanek.com nebo jinou adresu, ze které uživatel obdržel obchodní sdělení Prodávajícího. Toto odhlášení od odběru obchodních sdělení se považuje za odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

4. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovány na základě výše uvedených licencí ke zpracování, a to za výše definovanými účely zpracování osobních údajů. Veškeré získané osobní údaje uživatelů zpracovává Prodávající.

V nutných případech mohou být osobní údaje uživatelů poskytnuty subdodavatelům Prodávajícího, vždy však v souladu se zásadami ochrany osobních údajů Prodávajícího a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení. Mezi takovéto subdodavatele patří zejména poskytovatelé IT služeb, cloudu, webových služeb, právních služeb a účetních služeb.

Osobní údaje uživatelů Prodávající dále v nutném rozsahu sdílí se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo Prodávající, pokud je v dobré víře, že toto sdílení je nezbytné k dodržení platných právních předpisů či nařízení a projednávání soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy, zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům.

Mimo zde uvedené nejsou získané osobní údaje uživatelů ze strany Prodávajícího s nikým sdíleny. Pakliže by bylo potřeba sdílet osobní údaje uživatelů jiným subjektům, než výše uvedeným bude o tom uživatel vždy informován. Uživatel má vždy možnost uplatnit svá zákonná práva definovaná v čl. 7 Zásad.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uživatelů budou Prodávajícím zpracovávány výlučně po dobu, po kterou budou poskytovány služby Prodávajícího či budou plněny závazky vyplývající se vzájemně uzavřené smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon o č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nejdéle však po dobu 10 (deseti) let.

Osobní údaje zpracované za účelem zasílání obchodních sdělení v návaznosti na shora definované jsou zpracovány nejdéle po dobu 10 (deseti) let ode dne jejich sběru, nebo dokud nebude souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán.

6. PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů uživatelů mají uživatelé následující práva:

 1. Právo na přístup a informace znamená, že si uživatel kdykoliv může požádat o sdělení, zda osobní údaje, které se uživatele týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má uživatel právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byli osobní údaje získány a zda dochází na základě zpracování osobních údajů uživatelů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.
 2. Právo na opravu znamená, že uživatel kdykoliv může Prodávající požádat o opravu či doplnění osobních údajů uživatelů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) znamená, že Prodávající musí vymazat osobní údaje uživatelů pokud: – již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; – zpracování je protiprávní; – uživatel odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů; – uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo – to Prodávající ukládá zákonná povinnost.
 4. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů uživatelů, musí Prodávající omezit zpracování osobních údajů uživatele.
 5. Právo vznést námitku znamená, že uživatel může vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování, nebudou již osobní údaje uživatele pro tyto účely zpracovávány.
 6. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů, kterou je možné u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 7. Právo na přenositelnost což znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Všechna práva mohou být uplatněna kontaktováním Prodávajícího na e-mailové adrese kafanek@kafanek.com, popřípadě na poštovní adrese Žernovská 3089/22 , Praha 10, 100 00. Prodávající je povinen reagovat na uplatněné právo ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne uplatnění.

7. POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

Cookie je malý soubor, který je odeslán do prohlížeče uživatele z webového serveru Prodávajícího při procházení E-shopu a je uložen na pevný disk zařízení uživatele. Soubor cookies může číst data z disku uživatele nebo číst soubory cookies vytvořené jinými stránkami. Soubory cookies nijak nepoškozují systém nebo zařízení uživatele. Cookies umožňují Provozovateli rozpoznat uživatele při návratu na E[1]shop Prodávajícího pomocí stejného počítače a webového prohlížeče. Soubory cookies obsahují číslo, které může jednoznačně identifikovat počítač nebo zařízení uživatele, a to i v případě změny umístění nebo IP adresy přístroje uživatele.

Soubory cookies také poskytují informace, které mimo jiné zahrnují umístění, z něhož uživatel přistupuje k E-shopu Provozovatele, délku návštěvy stránky, název sítě, ze které se uživatel připojil, jak byl E-shop prohlížen, typ zařízení a připojení (mobilní nebo pevné), včetně použitého operačního systému a prohlížeče, nejnavštěvovanější stránky, odkaz uživatel na E-shop přistoupil a počet kliknutí a informace o chování uživatele na internetu.

E-shop je přístupný i bez povolení cookies v prohlížeči uživatele, ale deaktivace cookies může zabránit správnému přístupu, zobrazování nebo poskytování služeb na E-shopu.

Autorizace použití souborů cookies

V souladu s upozorněním o použití cookies v zápatí E-shopu a Zásad uživatel výslovně souhlasí s používáním souborů cookies podle níže uvedeného popisu, s výjimkou případů, kdy uživatel změní nastavení svého prohlížeče tak, aby bylo použití cookies odmítnuto.

Typy souborů cookies používaných na E-shopu:

Cookies jsou Provozovatelem používány k usnadnění používání E-shopu a také k zajištění efektivního načítání obsahu. Dále jsou používány personalizované soubory cookies ke shromažďování statistik údajů o činnosti uživatelů na E-shopu za účelem zlepšování služeb a analýzy zvyků při prohlížení obsahu.

Příklady použití souborů cookies:

 • Analyticko-statistické účely v rámci Google Analytics a jiných měřících nástrojů.
 • Měření účinnosti akcí Prodávajícího, např. v reklamním programu Google nebo v partnerských programech.
 • Příprava obsahové reklamy v síti Google nebo na Facebooku (remarketing).

 

E-shop používá některé analytické a reklamní systémy společnosti Google. Informace o tom, jak společnost Google využívá soubory cookies je možno nalézt zde: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

Jak zakázat cookies?

Povolení nebo odmítnutí souborů cookies je založeno na nastavení internetového prohlížeče uživatele. Povolení ukládání souborů cookies může být zrušeno výběrem vhodných možností konfigurace internetového prohlížeče uživatele. Provozovatel doporučuje vyhledat stránku nápovědy pro konkrétní používaný internetový prohlížeč, která pomůže uživateli při konfiguraci požadovaného nastavení ochrany osobních údajů:

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Firefox:

https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage[1]cookies

Android:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=cs

Safari:

https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471

Microsoft Edge:

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

8. HLÁŠENÍ A OZNAMOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

Pakliže by došlo k bezpečnostnímu incidentu představující únik osobních údajů či jejich poškození nebo znehodnocení, Prodávající vždy bezpečnostní incident ohlásí dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to nejpozději ve lhůtě 72 hodin. Zároveň bude každému subjektu údajů, jehož osobních údajů se bezpečnostní incident dotkl, oznámeno, že bezpečnostní incident nastal. Zároveň Prodávající zveřejní oznámení o bezpečnostním incidentu na svých internetových stránkách.

Tyto Zásady jsou účinné od 20.06.2021

Moc Vám děkuji za vyplnění mého dotazníku.

Jako poděkování Vám na mail posílám
20% slevový kód na nákup v našem e-shopu:

kafankuju20

Pro jistotu se podívej i do spamu